Logo

ساختار و گسترش شهر بم

انچه مشخص است با ترک تدریجی ارگ ، مردم در نقاط و محله‌های مختلف و با فواصل مختلف از شهر قدیم(ارگ) بر روی زمینهای حاصلخیز ودر کنار باغات خرما سکنی گزیدند ، ولی مرکز تجاری و قلب شهر به فا صله کمی و در نزدیکی ارگ باقی ماند. در جنوب غربی ارگ اولین بازار بم در حدود سالهای ١٢٢١ خورشیدی ساخته می‌شود و در پی گسترش تجارت در زمینه های کشاورزی و دامداری دو بازار دیگر ساخته می‌شوند که درب ورودی انها به خیابانی که در سالهای بعد در محور شمالی-جنوبی شهر کشیده و امتداد پیدا می‌کند ، باز میشود.
 این خیابان که به خیابان یکطرفه معروف است ، همچنان محور اصلی و نبض اقتصادی شهر را در کنار بازار بر عهده دارد. درکنار محور شما لی-جنوبی که از جنوب به جاده کرمان-زاهدان و از شمال به محله اسپیکان محدود میشود، محور غربی- شرقی که در اصل بر بطن مسیر قدیم رودخانه بم احداث شده در غرب از محله عباسعلی و در شرق از امامزاده زید می‌گذرد. 
شهر بم در امتداد این دو محور روند گسترش خود را در پیش میگیرد. اما گسترش اصلی شهر در بخش جنوب غربی ادامه می‌یابد و در مرحله بعد گسترش به سمت شرق ادامه می‌یابد و ارتباطات نزدیکتر و دسترسی اسانتر به بروات و نرماشیر را که در مسیر راه ارتباطی بم-زاهدان قرار دارند ، امکانپذیر میکند.