Logo

ترک ارگ و پدید آمدن شهر جدید بم

دستگیری لطفعلی خان زند و قتل عام مردم ارگ همراه با مناره درست کردن از سر کشتگان در قلعه بم ، باعث انزجار مردم ارگ میگردد و پاره‌ای از آنها زندگی را در بیرون از قلعه بر روی زمینهای حاصلخیز اطراف ترجیح می‌دهند. در پی ماجرای اقا خان محلاتی و غارت و ویرانی خانه‌های درون حصار ارگ ، همچنین گسترش زمینهای کشاورزی و باغات خرما و مرکبات در اطراف ارگ ، تخلیه تدریجی شهر قدیم (درون حصار ارگ) که از چهل سال پیش آغاز شده بود قطعی میشود (این روند را بسیاری از سالخورده گان مطلع شهر ؛ قبل از زلزله ، به نقل از پدران و مادران خود بازگو می‌کردند.) این روند با تخلیه کامل ارگ از سکنه در حدود ١٥٠ سال پیش پایان می یابد.احمد علی وزیری که در سال ١٢٤٣ خورشیدی از بم دیدن میکند در کتاب جغرافیای کرمان مینویسد: جز دو دسته سرباز ویک صاحب منصب و چند نفر توپچی و دو عراده توپ با عمله ان و تقریبا پنجاه سوار….. کسی دیگر در ارگ منزل ندارد.
قلعه بم (ارگ) تا اوایل دوران پهلوی استفاده نظامی دارد و به عنوان ژاندارمری از آن استفاده می‌شود. اولین عکسهای بدست امده از ارگ که فرمانفرما، حاکم کرمان را با خوانین بم در درون ارگ نشان میدهد و در عکسهای دیگر قشون را سوار بر اسب و همچنین بر بالای دیوار ارگ، دلیل این مدعاست ( سایت میراث فرهنگی). پس از آن ارگ به دست فراموشی سپرده میشود و خانه‌ها و بربج و باروی ان بر اثر باد و باران فرسایش می‌بابد و رو به ویرانی می‌گذارد.
در سال ١٣٣٥ ارگ بم در شمار اثار ملی باستانی ثبت می‌شود و اولین تعمیرات از سال ١٣٣٧ توسط اداره اموزش و پرورش بم در ارگ آغاز می‌گردد و در پی ان اداره میراث فرهنگی عهده دار باز سازی و مرمت ارگ می‌گردد که بدون وقفه تا دی ماه ١٣٨٢ (زلزله ٥ دی ماه) ادامه می‌یابد.