Logo

شهر قدیم نساء

شهر قدیم نساء از بلاد اربعه شهرستان بم می باشد قدمت این شهر به زمان بهمن بن اسفندیار میرسد این شهر منتسب به نساء که در کتب تاریخی از وی تادود خاتون نام برده شده است  .تادود  خاتون  همسر اردشیر بابکان و بانی شهر و سد نساء .این بانو با اقدام خود در زمان ساسانیان توانست از یک سو شهری آباد کند که روزگاری از مراکز ارزشمند اقتصادی و تجارت به شمار میرفت و از سوی دیگر با ساختن سد نساء که هنوز هم پا بر جاست ، این قسمت از منطقه را از خطر سیل به دور نگه دارد.وهمینطور برای بردن آب رودخانه نساء به ارگ بم پا به منطقه روداب گذاشته  و این شهر را بنا نموده است   .