Logo

کوشک رحیم اباد

نشانی اثر : فاصله ۲۲۰۰ متری شرق ارگ بم – شمال شرقی حریم مرکزی

کوشک رحیم آباد  :به فاصله ۲۲۰۰ متری شرق ارگ بم کاخی است که از قرون اولیه اسلامی بر جای مانده و قدمت ان به قرن دهم میلادی می رسد . و پیش تر در میان باغ قرار گرفته بود این کوشک را یکی ازبهترین آثار به جای مانده در نوع خود نه تنها در ایران بلکه در سراسر آسیای مرکزی می دانند که از گذر زمان جان به در برده است هر چهار دیوار کاخ و ایوانهای آن بر پا مانده است ولی زمین لرزه اثر خود را برجای گذاشته و استحکام این اثر را کاسته است سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از فروریختن بنا پشت آن شمع آن گذاری کرده است ولی تاثیرات آب و هوای ناشی را چون وزش باد و رزش باران و خوردگی پی در اثر نفوذ بلورهای نمک آبهای زیر زمینی که مویینگی به سطح می ایند نباید نادیده گرفت . سازمان به صورت اضطراری از خشت های خام جدید برای پر کردن جایی که بسیار فرسوده استفاده کرده است.